KONTUR STUDIO

A small architectural studio with big ideas

Contact

10 Zora street, Varna, Bulgaria

Email: kontur.arch@gmail.com
Phone: +359886081190

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

На 26.10.2020 година “КОНТУР СТУДИО” ООД  стартира изълнението на проект  BG05M9OP001-1.054-0101  “Устойчиво развитие на “КОНТУР СТУДИО” ООД“. Главна та  цел на проекта е укрeпване на дейността и създаване на предпоставки за устойчиво бизнес развитие на КОНТУР СТУДИО” ООД. В рамките на проекта ще бъдат използвани консултантски услуги в областта на информационните технологии, маркетинга и дигиталния маркетинг, с цел създаване на уеб сайт чрез, който компанията да популяризира своята дейност, както и увеличение на продажбите чрез помощта на дигиталния маркетинг. Конкретните резултати от използваните консултантски услуги са разработен уеб сайт, както и повишаване на разпознаваемостта на компанията , чрез разработената корпоративна идентичност реализираните публикации в интернет пространството и социалните мрежи. Постигнатите резултати ще допринесат до устойчивото развитие на КОНТУР СТУДИО ООД.

Обща  стойност на проекта : 4 905.00 лева,  от които европейско Финансиране    4 169.25 лева и  национално финансиране  735.75 лева.

Проектът се изпълнява с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Европейския социален фонд.